I Botkyrka är konsten viktig

I en tid när konstinstitutioner hotas runt om i landet väljer Botkyrka att stärka och satsa på ett starkt och demokratiskt konstliv. Fokus är barn och ungas rätt till konstnärligt skapande, nyskapande samtidskonst i offentliga miljöer och ett spännande utställningsprogram i Botkyrka konsthall.

–I Botkyrka är konsten viktig! Den skapar trygga och attraktiva livsmiljöer, utmanar och bidrar till samtal och gemenskap. Konsten stimulerar även kreativitet och ger nya upplevelser. Vi har därför antagit ett konstprogram som ger förutsättningar och möjligheter för ett rikt konstliv i vår kommun, säger Robert Aslan, kultur- och fritidsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

Alla Botkyrkabors rätt till kreativitet, medskapande och delaktighet har varit utgångspunkten för Botkyrka kommuns arbete med konstprogrammet.

–Idag är kommunal konstverksamhet satt under press i vissa kommuner i Sverige. Vi ser hur principen om armlängds avstånd utmanas och politiken vill styra konstens innehåll. Det vänder vi i Botkyrka oss tydligt emot, säger Robert Aslan.

Genom en mångfald av uttryck och röster blir konsten relevant för Botkyrkas invånare. Målet att skapa ett socialt hållbart Botkyrka bygger mycket på samarbeten och möten mellan grupper och stadsdelar.

I det arbetet spelar både konsten och Botkyrka konsthall en viktig roll. Och att skapa rum för möten och engagemang mellan både nationella och internationella aktörer och Botkyrkas konstliv är värdefullt och avgörande för att utveckla konsten i Botkyrka såväl som samhället i stort.

 

 

Konstprogrammet

I programmet slås det fast att Botkyrka konsthall bland annat ska prioritera och utveckla arbetssätt vad gäller:

  • Att arbeta nyskapande för att tillgängliggöra den samtida konsten för fler och på så sätt nå ut till en bredare publik.
  • Mentorskap för unga.
  • Att stärka Botkyrka kommun och Botkyrka konsthalls position som ledande aktör inom ett större nationellt fält som rör relationen mellan samtidskonst, arkitektur, form och design i framtida samhällsplanering.

Du hittar konstprogrammet som en PDF-fil på följande länk  Konstprogram för Botkyrka